February

2024

 • S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
  ThaiTECT Group ::

 

เกี่ยวกับเรา

Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT) จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มของบุคคลากรที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย ประกอบด้วยคณะผู้วิจัย สถาบันทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน แหล่งทุน  และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาสาทำงานด้วยความสมัครใจร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในการส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศตามมาตราฐานสากล

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Slide : Strategies for Development of Clinical Research Center (CRC)

Slide : Strategies for Development of Clinical Research Center (CRC)

Symposium Agenda Strategies for Development of Clinical Research Center (CRC)

Symposium Agenda Strategies for Development of Clinical Research Center (CRC)